2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Continguts
Tema Subtema
TEMA 1.- EL SISTEMA PROCESAL: CONCEPTE I CARACTERÍSTIQUES 1.- Concepte de dret processal
2.- Prohibició de la Autotutela
3.- Elements fonamentals del Dret processal
4.- Eficàcia de les normes processals
a.- Eficàcia temporal
b.- Eficàcia territorial
5.- Els principis del sistema processal
TEMA 2.- LES FONTS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- El problema de les fonts del sistema processal
2.- La Constitució
3.- La costum
4.- Lleis processals
5.- Els Tractats internacionals
6.- La jurisprudència
7.- Els principis generals del Dret
TEMA 3.- LA JURISDICCIÓ 1.- Definició i característiques
a.- Independència de la jurisdicció
b.- Exclusivitat de la jurisdicció
c.- Unitat de la jurisdicció. Ordres jurisdiccionals
2.- Els conflictes jurisdiccionals
a.- Conflictes de jurisdicció
b.- Conflictes de competència
c.- Qüestions de competència
3.- El Consell General del Poder Judicial
a.- Composició i organització
b.- Funcions
4.- El Govern intern dels Jutgats i Tribunals
a.- Les Sales de Govern
b.- Els presidents de Tribunals i Audiències
c.- Els presidents de Sales i Jutgats
d.- Els Jutges degans i la Junta de Jutges
e.- La inspecció de Jutgats i Tribunals
TEMA 4.- ELS TRIBUNALS DE JUSTICIA 1.- Criteris d'organització
2.- Òrgans unipersonals i col.legiats. Magistrat ponent
3.- Jurisdicció ordinària
a.- Tribunals Superiors de Justícia
b.- Audiència Nacional
c.- Tribunal Suprem
4.- Jurisdicció especial
a.- Tribunal Constitucional
b.- Tribunal Jurat
5.- Tribunals supranacionals
TEMA 5.- EL PERSONAL JURISDICCIONAL 1.- Els jutges i magistrats
a.-Enumeració del personal jurisdiccional
b.- Diferents formes d'ingrés a la carrera judicial
c.- Incapacitats, inconpatibilitats i prohibicions
d.- Promoció del personal jurisdiccional
e.- Drets i dueres
f.- Substitució de jutges i magistrats
g.- Magistrat suplent
h.- La imparcialitat. Abstenció i recusació
i.- Responsabilitat del òrgan judicial
j.- Responsabilitat patrimonial del Estat pel funcionament Administració de justícia
2.- El secretari judicial
a.- Funcions
b.- Estatut
TEMA 6.- EL PERSONAL AUXILIAR I COLABORADOR DE L'ADMINISTRACIÓ DE JUSTÍCIA 1.- Personal de la oficina judicial
a.- Cos de gestió processal i admva
b.- Cos de tramitació processal i admva
c.- Cos d'auxili judicial
2.- Personal colaborador
a.- Policia judicial
b.- Metges forenses
c.- Institucions pericials
3.- Postulació processal
4.- Els advocats
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
5.- Els procuradors
a.- Requisits per exercici professió
b.- Incapacitats, incompatibilitats i prohibicions
c.- Drets/deures
TEMA 7.- LES PARTS 1.- Concepte i fonament
2.- Principi de dualitat de posicions processals
3.- Capacitat per ser part i processal
4.- Legitimació
5.- Litisconsorci. Pluralitat de parts
6.- Intervenció de tercers
7.- El dret a l'assistència jurídica gratuïta
a.- Concepte i requisits
b.- Procediment
c.- Extinció
TEMA 8.- DIFERENTS TIPUS DE JUDICIS 1.-Elements fonamentals
2.- Classes de processos
1.-Declaració, execució i cautela
2.-Ordinaris i especials, plenaris i sumaris
3.- El procés civil
4.- El procés penal
5.- El procés laboral
6.- El procés contenciós-administratiu
TEMA 9.- ELS ACTES PROCESSALS 1.- Concepte
2.- Requisits dels actes processals
a.- Producció externa. Oralitat/escriptura.L'idioma
b.- Lloc
c.- Temps: Dies i hores hàbils. Caràcter improrrogable. Còmput.
3.- Nul.litat dels actes processals
a.- Mitjans per la denuncia de la nul.litat
b.- Motius de la nul.litat
4.- Clasificació dels actes processals
a.- Actes processals de les parts
b.- Actes processals del jutge
5.- La cosa jutgada
6.- Actes de comunicació
a.- Comunicacions entre Tribunals
b.- Comunicacions a funcionaris
c.- Comunicacions a particulars
TEMA 10.- FUNCIONAMENT DELS TRIBUNALS 1.- Audiència pública
2.- Les vistes
a.- Assenyalament
b.- Suspensió
c.- Celebració i documentació
d.- Correccions disciplinàries
3.- Formació de les resolucions judicials en els òrgans col.legiats
a.- Deliberació, votació i fallo
b.- Redacció, suscripció i publicació
c.- Aclariment de les resolucions judicials
TEMA 11.- LES GARANTIES CONSTITUCIONALS DEL SISTEMA PROCESSAL 1.- Conseqüències de la constitucionalització com a drets fonamentals de les garantíes processals
a.- Aplicació directa i immediata
b.- Interpretació de conformitat amb els Tractats Internacionals
c.- Regulació per Llei Orgànica
d.- Tutela judicial mitjaçant per un procediment preferent i sumari
e.- Possibilitat de demanar la tutela del TC mitjançant recurs d'ampare
f.- Especial protecció davant TC per la vía del recurs d'inconstitucionalitat
2.- El TC como a òrgan suprem d'interpretació de la Constitució
TEMA 12.- EL DRET A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA I A LA NO INDEFENSIÓ 1.-Dret d'accès als Tribunals
a.- Dret a la obertura del procés
b.- L'exigència de postulació
2.- Dret a obtenir una sentència fundada en dret
a.- La motivació de les sentències
b.- La congruència de les sentències
3.- Dret a la efectivitat de les resolucions judicials
a.- La immodificabilitat
b.- Les mesures cautelars
c.- La execució
4.- Dret al recurs legalment previst
5.- Dret a la no indefensió
a.- Concepte
b.- Requisits
TEMA 13.- EL DRET AL JUTGE ORDINARI PREDETERMINAT PER LA LLEI 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Requisits del jutje legal-constitucional
3.- Desenvolupament legislatiu
4.- El dret al jutge ordinari i l'Audiència Nacional
TEMA 14.- EL DRET A LA DEFENSA I A LA ASSISTÈNCIA DE LLETRAT 1.- Àmbit d'aplicació
2.- Dret al intèrpret
3.- Dret a l'última paraula
4.- Dret a la assistència lletrada: finalitat, nomenament d'advocat d'ofici, rellevància de l'absència d'advocat, i límits
TEMA 15.- EL DRET A LA PROVA 1.- Concepte
2.- Àmbit d'aplicació i titularitat
3.- Dret a la defensa i dret a la prova
4.- Límits
5.- Control constitucional de la infracció del dret a la prova
TEMA 16.- ELS DRETS A UN PROCÉS PÚBLIC I AMB TOTES LES GARANTÍES 1.- Dret un procés públic: finalitat, àmbit d'aplicació en el procés penal (el secret sumarial), i límits
2.- Dret a un procés amb totes les garanties
a.- Abast
b.- Dret a la igualtat d'armes processals
c.- Dret a la imparcialitat judicial
TEMA 17.- EL DRET A UN PROCÉS SENSE DILACIONS INDEGUDES 1.- Autonomia i contingut
2.- Naturalesa jurídica
3.- Àmbit d'aplicació
4.- Criteris objectius
5.- La reparació del dret vulnerat