2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
A7
2 0 2
Presentacions / exposicions
A7
A9
2 6 8
Sessió Magistral
A7
A9
30 0 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
A6
A7
A9
10 24 34
Mètode del cas (dret)
A3
A6
10 10 20
Treballs
A3
A6
A7
A9
20 20 40
Atenció personalitzada
A3
A6
A7
A9
8 0 8
 
Proves objectives de tipus test
A3
A6
A7
A9
2 2 4
Proves orals
A3
A6
A7
A9
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat