2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe
Hores fora de classe
(**) Hores totals
Activitats Introductòries
2 0 2
Presentacions / exposicions
A7
A9
C4
2 6 8
Sessió Magistral
A7
A9
30 0 30
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A9
10 24 34
Mètode del cas (dret)
A7
A9
10 10 20
Treballs
A7
A9
20 20 40
Atenció personalitzada
8 0 8
 
Proves objectives de tipus test
A7
A9
2 2 4
Proves orals
A7
A9
2 2 4
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat