2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Les primeres sessions de l'assignatura serveixen per donar una visió global de l'organització judicial espanyola
Presentacions / exposicions El temari es dividex en grups i els alummnes tenen la possibilitat d'exposar de froma oral algun tema concret
Sessió Magistral Les sessions magistrals es compaginen amb les exposicions a classe per part del professor i per experts convidats de cadascuna de les diferents temàtiques de l'assignatura
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Part de l'assignatura es dedica a donar una visió pràctica de la mateixa resolent problemes pràctics
Mètode del cas (dret) Els coneixements adquirits a classe s'apliquen a un supóssit fàctic
Treballs De froma voluntaria els alumnes poden realitzar un treball d'aprofunditzament del temari
Atenció personalitzada Es realitzarà a través de tutories