2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A7
A9
L'alumne de forma voluntaria podrà realitzar una exposició a classe en grup en relació a algun epigraf del programa de l'assignatura 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A3
A6
A7
A9
Al llarg del curs es realitzaràn diferents pràctiques relacionades amb la part teòrica del temari, pràctiques que tenen com a objectiu comprovar si l'alumne sap aplicar la formació adquirida 10%
Treballs
A3
A6
A7
A9
Els alumnes podran realitzar un treball d'aprofundiment en l'estudi i anàlisis d'una concreta institució jurídica 5%
Proves objectives de tipus test
A3
A6
A7
A9
Al mig del curs es farà un examen alliberatori d'una part del temari.Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 15%
Proves orals
A3
A6
A7
A9
L'examen final del curs on s'avaluarà la totalitat del temari serà un examen oral 60%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa serà avaluada de forma positiva

5%
 
Altres comentaris i segona convocatòria