2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Presentacions / exposicions
A7
A9
C4
L'alumne de forma voluntaria podrà realitzar una exposició a classe en grup en relació a algun epigraf del programa de l'assignatura 5%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A9
Al llarg del curs es realitzaràn diferents pràctiques relacionades amb la part teòrica del temari, pràctiques que tenen com a objectiu comprovar si l'alumne sap aplicar la formació adquirida 15%
Treballs
A7
A9
Els alumnes podran realitzar un treball d'aprofundiment en l'estudi i anàlisis d'una concreta institució jurídica 5%
Proves orals
A7
A9
L'examen final del curs on s'avaluarà la totalitat del temari serà un examen oral 50%
Proves objectives de tipus test
A7
A9
Al mig del curs es farà un examen alliberatori d'una part del temari.Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Altres  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa serà avaluada de forma positiva

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per tal d'accedir a la prova oral de continguts de final de curs, l'alumne haurà d'haver obtingut, com a mínim, un 3 (sobre una valoració total de 10) de la prova test.

L'avaluació en segona convocatòria de l'assignatura consistirà solament en un examen oral sobre el tot el temari.