2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Derecho (2009)
 Asignaturas
  INTRODUCCIÓN AL DERECHO PROCESAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Presentaciones/exposiciones
A7
A9
C4
L'alumne de forma voluntaria podrà realitzar una exposició a classe en grup en relació a algun epigraf del programa de l'assignatura 5%
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A7
A9
Al llarg del curs es realitzaràn diferents pràctiques relacionades amb la part teòrica del temari, pràctiques que tenen com a objectiu comprovar si l'alumne sap aplicar la formació adquirida 15%
Trabajos
A7
A9
Els alumnes podran realitzar un treball d'aprofundiment en l'estudi i anàlisis d'una concreta institució jurídica 5%
Pruebas orales
A7
A9
L'examen final del curs on s'avaluarà la totalitat del temari serà un examen oral 50%
Pruebas objetivas de tipo test
A7
A9
Al mig del curs es farà un examen alliberatori d'una part del temari.Prova que tindrà com a objectiu l'estudi dels drets processals fonamentals 25%
Otros  

L'assistència regular a classe i la seva participació activa serà avaluada de forma positiva

 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Per tal d'accedir a la prova oral de continguts de final de curs, l'alumne haurà d'haver obtingut, com a mínim, un 3 (sobre una valoració total de 10) de la prova test.

L'avaluació en segona convocatòria de l'assignatura consistirà solament en un examen oral sobre el tot el temari.