2020_21
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  INTRODUCCIÓ AL DRET PROCESSAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
CE7
Pràctica integrada dels diferents continguts de l'assignatura 40%
Proves objectives de preguntes curtes
CE7
CE9
Examen on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura, a excepció de la matèria relativa a les garanties constitucionals del procés. 35%
Proves objectives de tipus test
CE7
CE9
Examen test de les garanties constitucionals del procés. 25%
Altres   <p>L'assistència regular a classe i la participació activa en les diferents activitats voluntàries serà avaluada de forma positiva </p>
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant compleixi els següents requisits:

a) Es presenti a totes les proves/activitats avaluatives proposades. La no presentació a una concreta activitat avaluativa implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

b) Obtingui una nota mínima de 3 en cada una de les activitats avaluatives. En cas contrari, l'estudiant no podrà seguir l'avaluació continuada i haurà de presentar-se a la segona convocatòria per superar l'assignatura. 

La nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana ponderada de les activitats desenvolupades durant el curs, sempre i quan es compleixin els anteriors requisits a) i b).

Amb independència de les activitats avaluatives, els alumnes voluntàriament podran realitzar els treballs complementaris que es proposin.

L'examen de segona convocatòria consistirà en un únic examen dels continguts de tota l'assignatura. En cap cas es guardaran les notes de les activitats desenvolupades a l'avaluació continuada.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.