2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis
A1
A2
A4
A6
Amb la finalitat de treballar i avaluar les competències associades a aquesta activitat, es proposaran una sèrie d'exercicis pràctics a resoldre a casa, que es lliuraran per escrit i es resoldran poseriorment a classe. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran amb cadascun dels exercicis. 50%
Proves mixtes
A9
Les proves mixtes s'orienten a acreditar l'adquisició dels continguts teòrics de la matèria. Consistexen en una pregunta de desenvolupament i quatre preguntes curtes. Les proves es realitzaran al final del quadrimestre. 50%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder superar l'assignatura, cal haver aprovat per separat la part de teoria (proves mixtes objectives finals) i pràctica (debat i resolució de problemes).

De forma alternativa, s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament.


En segona convocatòria, l'examen consistirà en una pregunta de desenvolupament i quatre preguntes curtes (50%) i una prova pràctica, consistent en la resolució d'un exercici de la mateixa naturalesa dels treballats durant el curs (50%). En segona convocatòria, l'alumne s'examinarà de la part o parts suspeses en primera convocatòria.