2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
Es proposaran un o diversos casos pràctics a l'aula que l'alumne haurà de qualificar de forma individual. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran en cada exercici. 30%
Resolució de problemes, exercicis
A4
A6
C2
Amb la finalitat de treballar i avaluar les competències associades a aquesta activitat, es proposaran un o diversos exercicis pràctics a resoldre a casa, que es lliuraran per escrit i es resoldran poseriorment a classe. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran amb cadascun dels exercicis. 20%
Proves de desenvolupament
A4
A6
En les proves de desenvolupament l'alaumne haurà de desenvolupar de forma extensa la resposta a les qüestions formulades sobre aspectes concrets del programa. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura 10%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%.

L'alumne que en AC no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà en una prova teòrica (50% de la nota) i uns prova de caràcter pràctic (50%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Quan l'alumne, tot i no haver superat l'AC, hagi aprovat una de les dues parts -teoria o pràctica- només haurà d'examinar-se en segona convocatòria de la part suspesa.