2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A4
Es proposaran un o diversos casos pràctics a l'aula que l'alumne haurà de qualificar de forma individual. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran en cada exercici. 20%
Resolució de problemes, exercicis
A4
A6
C2
Es proposaran un o diversos casos pràctics que l'alumne haurà de resoldre a l'aula. Les pautes de treball i criteris d'avaluació es publicaran amb cadascun dels exercicis. 20%
Proves de desenvolupament
A4
A6
En les proves de desenvolupament l'alumne haurà de desenvolupar la resposta a les qüestions formulades sobre aspectes concrets del programa. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura 20%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%. Per aprovar l'assignatura en primera convocatòria, seguint el sistema d'avaluació continuada cal que l'alumne superi per separat tant la part teòrica (60%) com la part pràctica (40%) de l'assignatura.

L'alumne que en AC no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final havent superat per separat la part teòrica i pràctica, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà en una prova teòrica (60% de la nota) i una prova de caràcter pràctic (40%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Quan l'alumne, tot i no haver superat l'AC, hagi aprovat una de les dues parts -teoria o pràctica- només haurà d'examinar-se en segona convocatòria de la part suspesa.

Durant la realització de les proves avaluatives de l'AC i en l'examen de segona convocatòria es limitarà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades (art. 21 NAM Grau i art. 20 NAM Màster).

Les peticions de revisió d'examen hauran de ser sol·licitades per escrit motivat en els dos dies següents a la publicació de les notes.