2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  ELS DELICTES EN EL SISTEMA PENAL ESPANYOL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves de desenvolupament
A4
A6
En les proves de desenvolupament l'alumne haurà de desenvolupar la resposta a les qüestions formulades sobre aspectes concrets del programa. 40%
Proves objectives de preguntes curtes
A4
A6
Les proves de preguntes curtes consisteixen en respondre de forma concisa les qüestions plantejades sobre una part del temari de l'assignatura 20%
Proves pràctiques
A4
C4
L'estudiant ha de qualificar i argumentar jurídicament la solució al supòsit de fet plantejat, demostrant la capacitat d'aplicar la teoria a la pràctica 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

El seguiment de l'assignatura per Avaluació continuada comporta la realització de diverses proves de caràcter teòric i pràctic que permeten assolir una puntuació de 100%.

L'alumne que en AC no assoleixi un mínim de cinc punts en la nota final havent superat per separat la part teòrica i pràctica, podrà concórrer a la segona convocatòria. L'examen en segona convocatòria consistirà en una prova teòrica (60% de la nota) i una prova de caràcter pràctic (40%). L'examen teòric consistirà en quatre preguntes curtes i una pregunta de desenvolupament. De forma alternativa s'ofereix també la possibilitat d'examen oral per a la part teòrica de l'assignatura. Aquest examen consistirà en entre 4 i 5 preguntes de desenvolupament. L'examen pràctic proposarà la qualificació d'un supòsit de fet.

Durant la realització de les proves avaluatives de l'AC i en l'examen de segona convocatòria es limitarà l'ús o tinença de dispositius de comunicació i transmissió de dades, d'acord amb la normativa acadèmica de la URV.

Les peticions de revisió d'examen hauran de ser sol·licitades per escrit motivat en els dos dies següents a la publicació de les notes.