2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Derecho (2009)
 Asignaturas
  DERECHOS REALES
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Pruebas prácticas
A11
Resolució d'un cas pràctic. L'alumne pot utilitzar textos legals. 25 per cent de la nota final
Pruebas mixtas
A9
Tres proves que consistiran en respondre a una sèrie de preguntes curtes o en un examen tipus test. 75 per cent de la nota final
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

La nota final consistirà en la mitjana de les quatre proves escrites. No obstant això, no es considerarà superada l'assignatura si en alguna de les proves s'ha obtingut una qualificació inferior a 3 sobre 10.

L'alumne que, havent arribat a la mitjana per obtenir l'aprovat (5), ha suspès l'assignatura per haver obtingut, en alguna de les proves, una qualificació inferior a 3, només caldrà que s'examini d'aquesta part en la segona convocatòria.

La resta d'alumnes que no hagin superat la primera convocatòria podran examinar-se, en segona convocatòria, de tota l'assignatura. L'examen constarà d'una part de preguntes curtes (75% de la nota) i una part de resolució d'un o més casos pràctics (25% de la nota).