2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRETS REALS
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A11
Resolució d'un cas pràctic. L'alumne pot utilitzar textos legals. 20 per cent de la nota final
Proves mixtes
A9
Dues proves que consistiran en respondre a una sèrie de preguntes curtes o en un examen tipus test. 80 per cent de la nota final (40 per cent cada examen parcial)
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

La nota final consistirà en la mitjana ponderada de les tres proves escrites. No obstant això, no es considerarà superada l'assignatura si en alguna de les proves s'ha obtingut una qualificació inferior a 3 sobre 10.

L'alumne que, havent arribat a la mitjana per obtenir l'aprovat (5), ha suspès l'assignatura per haver obtingut, en alguna de les proves, una qualificació inferior a 3, només caldrà que s'examini d'aquesta part en la segona convocatòria.

La resta d'alumnes que no hagin superat la primera convocatòria podran examinar-se, en segona convocatòria, de tota l'assignatura. L'examen constarà d'una part de preguntes curtes (80% de la nota) i una part de resolució d'un o més casos pràctics (20% de la nota).