2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Debats
A3
B2
Discussió a classe dels mòduls optatius 20%
Presentacions / exposicions
A3
B2
Exposició oral dels treballs que integren els mòduls optatius i discussió en grup dels mateixos a classe 20%
Treballs
A3
B2
C4
Realització de treballs pràctics que es troben als mòduls optatius 20%
Proves mixtes
A3
B2
Realització d'una prova test i/o preguntes breus del contingut de l'assignatura 40%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

I. L'assignatura s'imparteix a través d'un sistema de mòduls que, a principi de curs, el professor deixarà al servei de copisteria de la Facultat. L'aprenentatge per mòduls estructura cada lliçó del curs en 4 mòduls.

II. Descripció dels mòduls:

Primer mòdul: ho entens? Es tracta d'un espai destinat a que l'alumne, a l'inici de cada classe (30-45 minuts), plantegi els dubtes o qüestions que estimi necessaris sobre la lectura que haurà fet a casa de la lliçó corresponent al manual que utilitzi per preparar l'assignatura.

Segon a quart mòduls: s'haurà de resoldre a classe qualsevol de les següents activitats: a debat; buscant els errors; resol els problemes; veritat o fals?; busca per internet; o aprèn a redactar un escrit jurídic.

III. Avaluació

III. Avaluació

Per superar l'assignatura és imprescindible:

a) Superar el test i/o preguntes breus, que tindrà lloc el dia assenyalat a la guia docent de la primera convocatòria;

b) Assistir i participar activament, com a mínim, al 80% de les classes;

c) Lliurar al professor els mòduls de tres lliçons (a escollir pel professor, i que s'indicaran amb temps suficient als alumnes). Cada activitat lliurada haurà de tenir una valoració mínima de 5. Els alumnes que no superin 1 dels 3 mòduls podran recuperar-lo abans que acabi el curs. Els que aprovin els 3 mòduls podran presentar-se a la prova test i/o preguntes breus el dia assenyalat a la guia docent de la primera convocatòria.