2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  DRET PROCESSAL PENAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Proves pràctiques
A3
Realització d'una pràctica integrada 40%
Proves objectives de tipus test
A3
Realització d'un examen tipus test 30%
Proves objectives de preguntes curtes
A3
Realització d'un examen de preguntes curtes 30%
Altres  

Durant el curs es realitzaran activitats pràctiques l'elaboració de les quals es valorarà positivament de cara a la nota final

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per seguir l'avaluació continuada cal que l'estudiant es presenti, necessàriament, a totes les proves avaluatives proposades. Per tant, la nota final de l'avaluació continuada serà la que resulti de la mitjana de les activitats desenvolupades durant el curs.

La no presentació a una concreta activitat implicarà que l'alumne no pugui ser avaluat d'acord amb el sistema d'avaluació continuada i, en conseqüència, hagi de presentar-se a la segona convocatòria per a poder superar l'assignatura.

En segona convocatòria es realitzà un únic examen de tot el temari. En cap cas es guardaran les notes de les activitats desenvolupades durant l'avaluació continuada.

Durant la realització d'activitats i proves avaluatives a l'aula, l'alumne no podrà portar cap tipus de dispositiu de comunicació, transmissió i emmagatzemament de dades que no estigui expressament autoritzat per a la prova. La realització demostrativament fraudulenta d'alguna activitat avaluativa d'alguna assignatura tant en suport material com virtual i electrònic comporta a l'estudiant la nota de suspens d'aquesta activitat avaluativa.