2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Dret (2009)
 Assignatures
  L'ARBITRATGE DE DRET PRIVAT
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Simulació
B2
C1
Per grups, s'adoptarà un rol (demandant, demandat o àrbitre) i s'haurà d'actuar en conseqüència fins a la resolució del conflicte. En cas que la normativa aplicable sigui l'europea o internacional, pot haver-se de consultar en anglès. 30%
Presentacions / exposicions
B5
Per grups reduïts, es presentarà un mapa mental sobre l'arbitratge i visualitzant-lo, s'haurà de poder contestar les pregunta que formuli la tutora. 20%
Proves objectives de tipus test
A3
A7
B2
Examen escrit tipus test sobre la normativa reguladora de l'arbitratge. 50%
Altres  

Es valorarà la participació i interès mostrat en l'assignatura.

 
Altres comentaris i segona convocatòria

Per poder optar a la primera convocatòria, l'alumne ha de presentar-se a les tres proves avaluatives (simulació, presentacions/exposicions i prova tipus test) i obtenir una nota mínima de 5 en cadascuna d'elles.

L'avaluació de l'assignatura en segona convocatòria consistirà en un examen tipus test de tota la normativa sobre arbitratge, nacional, europea i internacional.