2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  SOCIOLOGIA
   Fonts d'informació
Bàsica

Estarà disponible al moodle tot el material que sigui posible i les directrius per seguir el curs. 

Es facilitarà un llistat a l'inici del curs sobre els articles a escollir per fer el treball de curs.

El dossier de textos es facilitarà en la primera setmana. Al llarg del curs s'introduiran nous textos segons els interessos de l'alumnat i els temes d'actualitat.

BIBLIOGRAFIA GENERAL

Adelantado, J. (2000), Cambios en el Estado del Bienestar: Políticas sociales y desigualdades en España. Icaria Editorial: Barcelona

Berger, Peter L. (1992), Invitació a la sociologia, Una perspectiva humanística, Editorial Herder, Barcelona.

Berger, P. i Luckmann, T. (1998): La construcció social de la realitat. Un tractat de sociologia del coneixement, Barcelona, Herder.

Giddens, Anthony, Sociología (2010), Alianza Ed.

Schaefer, Richard T, (2012), Introducción a la sociología. Madrid, McGraw Hill.

Complementària

Bourdieu, Pierre (1999): La miseria del mundo, Madrid, Akal.

Carabaña, J.; De Francisco, A. (comps.) (1994): Teorías contemporáneas de las clases sociales, Madrid, Pablo Iglesias.

Colectivo Ioé (1999): Inmigrantes, trabajadores, ciudadanos, València, Universitat de València.

Giddens, A. (1994): La estructura de clases en las sociedades avanzadas, Madrid, Alianza Universidad.

Ibarra, P.; Tejerina, B. (1991): Los movimientos sociales. Transformaciones políticas y cambio cultural, Madrid, Trotta.

Tarrow, S. (1997): El poder en movimiento: los movimientos sociales, la acción colectiva y la política, Madrid, Alianza. 

Tilly, Ch. (1992): Coerción, capital y los Estados Europeos 990-1990, Madrid, Alianza Editorial.

Weber, Max (2002), Economía y sociedad, Fondo de Cultura Económica, Madrid.