2016_17
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado en Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Sesión magistral Exposició dels continguts de l'assignatura
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria Formulació, anàlisi, resolució i debat d'un problema o exercici, relacionat amb la temàtica de l'assignatura.
Trabajos En Grups elaboren un disseny de recerca qualitativa d'un tema d'interes social (es inclouen els guions )

Presentaciones/exposiciones Al final de l'assignatura es presenta per grups el proces de recerca i l'aplicació de tècniques
Prácticas de campo Aplicació de tècniques qualitatives d'investigació: 1) entrevista i 2) observació
Atención personalizada Mitjançant tutories prèviament concertades