2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
castellano 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Asignaturas
  TÉCNICAS CUALITATIVAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL
   Evaluación
Metodologías Competencias descripción Peso        
Resolución de problemas/ejercicios en el aula ordinaria
A7
A13
Elaboració d'una observació


Realització d'una entrevista


Exercici d'anàlisi de dades i presentació de resultats
30%


40%30%
Pruebas mixtas
A7
A13
Aquesta prova només es realitzarà en cas que l'estudiant no hagi superat en primera convocatòria les proves avaluatives anteriors
Otros  
 
Otros comentarios y segunda convocatoria

Caldrà que l'alumnes presenti tots els treballs per a ser avaluat.

En cas que alguns dels treballs no siguin superats, es podrà tornar a presentar.

Si l'estudiant no supera l'avaluació en primera convocatòria, tindrà dret a un examen final (teòric-pràctic).