2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Assignatures
  TÈCNIQUES QUALITATIVES D'INVESTIGACIÓ SOCIAL
   Avaluació
Metodologies Competències Descripció Pes        
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
A7
A13
Pràctiques d'observació sobre el terreny


Preparació i elaboració d'una entrevista personal

Comentari de textos

Participació a classe i a l'espai virtual
30%


40%


20%

10%
Proves mixtes
A7
A13
Examen final en cas de no haver superat l'avaluació en primera convocatòria 100%
Altres  
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Caldrà que l'alumne presenti tots els treballs per a ser avaluat.

Si l'estudiant no supera l'avaluació en primera convocatòria, tindrà dret a un examen final (teòric-pràctic).