2014_15
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultad de Ciencias Jurídicas
A A 
castellano 
 
Grado de Trabajo Social (2009)
 Asignaturas
  TRABAJO SOCIAL Y VEJEZ
   Metodologías
Metodologías
  descripción
Actividades introductorias Explicacions genèriques per part del docent. Recapitulacions del tema anterior i introducció del actual. 10 minuts dedicats a consultes i a explicacions per part dels alumnes de qüestions i temes d' interès siguin o no del tema que ens ocupi.
Supuestos prácticos / Estudio de casos en el aula ordinaria Presentació en la segona part de la classe de supòsits pràctics per a refermar el temari. Els casos/temes/exemples/exercicis pràctics poden ser a proposta de la docent com per part de l' alumnat. L' estudi de casos es durà a terme a nivell grupal.
Trabajos Les activitats tipificades com a treballs: El Taller d' idees( treball en grup ) i la recensió ( treball individualitzat ) d' un llbre dels proposat a la bibliografia . Es duran a terme a través d' una presentació prèvia dels objectius i els requeriments del mateix per part del /a docent i i de la feina autònoma per part del/ la alumne/s fora de l'aula per a dur-lo a terme.
Resolución de problemas/ejercicios Es realitzaran pràctiques i exercicis a classe, i se' n proposaràn d'altres per que l' alumne ho faci autònomament fora de l' aula ordinària.
Debates Els alumnes decidiran un tema a debatre dels 5 existents al temari de l' assignatura, es forman 5 grups i cadascun d' ells haurà de defensar-ho i posteriorment es posarà a votació per defensa' ls. Els mateixos grups escolliràn un moderador/a ( 5) que r els representi i defensi les motivacions de cada tema i posteriorment es votarà el que estigui més ben defensat i/o més interessant

Del tema de debat proposat i debatut , els alumnes en confeccionaran un mural col·lectiu.


.
Presentaciones/exposiciones En aquest apartat inclöem la presentació dels treballs realitzats al Taller d' idees.
Sesión magistral El/la docent exposarà els temes de l´assignatura a classe presencialment. Prèviament es farà arribar a l´alumne resums i els continguts de l´assignatura a través del moodle perquè conegui el contingut i pugui expressar dubtes i/o aclariments dsi ho desitja. Aquesta metodologia es durà a terme en la primera meitat de la classe.
Atención personalizada Atenció personalitzada en les tutories individuals i col·lectives.