2015_16
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Grau de Treball Social (2009)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Potenciar el desenvolupament i independència de les persones per a facilitar l'enfortiment de les seves habilitats de relació interpersonal i millorar les seves condicions de vida.
  A2 Analitzar i sistematitzar la informació que proporciona l'exercici professional per a crear noves estratègies que donin resposta a situacions socials emergents
  A3 Conèixer en profunditat les principals característiques del marc normatiu de les relacions socials en l'àmbit del treball social
  A4 Conèixer en profunditat el sistema i estructura dels serveis socials
  A5 Gestionar i avaluar les polítiques públiques
  A6 Articular eficaçment els models i els mètodes del Treball Social
  A7 Implementar correctament les tècniques pròpies de la investigació social aplicada per a analitzar situacions socials
  A8 Dissenyar, implementar i avaluar els plans d'intervenció negociant la prestació de serveis amb les persones implicades
  A9 Analitzar els comportaments que representen un risc per al sistema client i elaborar estratègies de modificació dels mateixos
  A10 Utilitzar la mediació com a estratègia d'intervenció destinada a la resolució alternativa de conflictes
  A11 Donar suport al desenvolupament de xarxes per a fer front a les necessitats socials
  A12 Orientar a persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats en l'anàlisi de les seves necessitats i en la presa de decisions
  A13 Identificar situacions de risc i actuar preventivament en la seva resolució
  A14 Desenvolupar estratègies de prevenció per a gestionar i minimitzar l’estrès i el risc derivat de l'exercici professional
  A15 Reflexionar críticament sobre la pràctica professional utilitzant la supervisió com a mitjà de respondre a les necessitats de desenvolupament professional
  A16 Desenvolupar estratègies per a la gestió i direcció d'entitats de benestar social
  A17 Defensar a les persones, famílies, grups, organitzacions i comunitats i actuar en el seu nom si la situació ho requereix
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre
  B2 Prioritzar i resoldre problemes, conflictes i dilemes ètics complexos de forma efetiva en el camp del TS
  B3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació.
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa, assignant prioritats, complint amb les obligacions professionals i avaluant l'eficàcia del propi programa de treball
  B5 Treballar dins de sistemes, xarxes i equips interprofessionals de forma cooperativa i responsabilitat compartida
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
  B7 Dissenyar i gestionar projectes d'intervenció social
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.