2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i la Contractació (2009)
 Assignatures
  INCIDÈNCIA DELS TRIBUTS EN L'ACTIVITAT EMPRESARIAL
   Continguts
Tema Subtema
LA TRIBUTACIÓ EMPRESARIAL. 1. Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.
2. Impost sobre el Patrimoni de les Persones Físiques.
3. Impost sobre Societats.
4. Impost sobre el Valor Afegit.

LA COTITZACIÓ A LA SEGURETAT SOCIAL. 1. Naturalesa jurídica.
2. Principis rectors de la matèria.
3. Diferents tipus de cotització.
4. El fets imposables.
5. Subjectes.
6. Quantificació.
7. Extinció de l’obligació.