2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Estudis Avançats en Administració i Dret públic (2011)
 Impressió de Guies Docents per al procediment d'acreditacions de programes de les assignatures superades a la URV.

Selecciona les assignatures de les quals vulguis obtenir la relació dels programes amb les dades identificatives i els continguts de les assignatures de les quals es demana l'acreditació. Recorda que el document imprès no te validesa oficial i haurà de ser validat pel/ per la Cap de secretaria del centre


Primer Curs
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15645102 ANÀLISI HISTÒRICA I JURÍDICA DE L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA AN
Obligatòria 3
15645107 CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC I GESTIÓ DE SERVEIS PÚBLICS AN
Obligatòria 3
15645111 DRET FINANCER AN
Obligatòria 3
15645110 ECONOMIA PÚBLICA AN
Obligatòria 3
15645106 INSTITUCIONS I POLÍTIQUES DE LA UNIÓ EUROPEA AN
Obligatòria 3
15645113 INTEGRITAT PÚBLICA I BONA PRAXIS ADMINISTRATIVA AN
Obligatòria 3
15645114 METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA AN
Obligatòria 3
15645105 ORGANITZACIÓ I ACTIVITAT ADMINISTRATIVES AN
Obligatòria 3
15645103 ORGANITZACIÓ I INSTITUCIONS POLÍTIQUES DE L'ESTAT I DE CATALUNYA AN
Obligatòria 3
15645104 POLÍTIQUES PÚBLIQUES I: ELABORACIÓ I IMPLEMENTACIÓ AN
Obligatòria 3
15645109 POLÍTIQUES PÚBLIQUES II: ANÀLISI I AVALUACIÓ AN
Obligatòria 3
15645115 PRÀCTIQUES EXTERNES AN
Obligatòria 6
15645108 RÈGIM JURÍDIC DEL PERSONAL AL SERVEI DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 3
15645112 SOCIOLOGIA DE LES ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES AN
Obligatòria 3
15645101 TEORIA DE L'ESTAT I PENSAMENT JURÍDIC AN
Obligatòria 3
15645301 TREBALL DE FI DE MÀSTER AN
Treball fi de màster 12
Optativa
Codi Nom Període Tipus Crèd. Seleccionades
15645214 DRET AMBIENTAL ADMINISTRATIU AN
Optativa 3
15645203 DRET I GESTIÓ URBANÍSTICA AN
Optativa 3
15645212 LITIGACIÓ AVANÇADA CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESOLUCIÓ ALTERNATIVA DE CONFLICTES AN
Optativa 3