2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Estudis Avançats en Administració i Dret públic (2011)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Analitzar els processos d’elaboració de polítiques públiques.
  AC2 Avaluar polítiques públiques utilitzant la tipologia d’avaluació, els models, els indicadors i els instruments adequats.
  AC3 Conèixer els principals conceptes jurídics i institucions jurídiques, la seva gènesi, evolució històrica i organització.
  AC4 Entendre les causes que justifiquen la intervenció econòmica de l’Estat i els instruments mitjançant els quals es du a terme.
  AC5 Entendre els models regulatoris, interpretar i aplicar correctament la normativa.
  AC6 Establir hipòtesis de treball, elaborar teories i investigacions científiques en matèria d’administració i dret públic.
  AC7 Analitzar les estructures organitzatives i adquirir les eines de negociació i direcció d’equips i organitzacions, utilitzant eficaçment els recursos humans, materials i econòmics disponibles.
  AC8 Gestionar la comunicació d’una organització pública, entendre i elaborar estratègies de màrqueting públic.
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre.
  BC2 Dissenyar, desenvolupar i exposar una investigació original.
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, en l'avantguarda dels estudis jurídics, polítics, econòmics i socials en general.
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge.
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbit tècnic concret.
  BC7 Involucar-se en aspectes de la societat contemporània.
  BC8 Gestionar el temps de forma eficaç aconseguint la maxima qualitat investigadora.
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement.
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.