2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Estudis Avançats en Administració i Dret Públic (2011) - Virtual
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Analitzar els processos d'elaboració de polítiques públiques
  A2 Avaluar polítiques públiques utilitzant la tipologia d'avaluació, els models els indicadors i els instruments adequats
  A3 Conèixer els principals conceptes jurídics i institucions jurídiques, la seva gènesi, evolució històrica i organització
  A4 Entendre les causes que justifiquen la intervenció econòmica de l'Estat i els instruments mitjançant els quals es du a terme
  A5 Entendre els models reguladors, interpretar i aplicar correctament la normativa
  A6 Establir hipòtesis de treball, elaborar teories i investigacions científiques en matèria d'adminsitració i dret públic
  A7 Analitzar les estructures organitzatives i adquirir les eines de negociació i direcció d'equips i organitzacions, utilitzant eficaçment els recursos humans, materials i econòmics disponibles
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Aprendre a aprendre.
  B2 Dissenyar, desenvolupar i exposar una investigació original
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia dels estudis jurídics, polítics, econòmics i socials en general
  B4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de lideratge
  B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.