2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Primer Curs
Competència/
Resultats d'aprenentatge
1
5
6
4
5
1
1
4
METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A1Analitzar els processos d'elaboració de polítiques públiques
RA1Comprèn i aplica els models i els processos d'elaboració, anàlisi i avaluació de polítiques
    RA1 - Comprèn i aplica els models i els processos d'elaboració, anàlisi i avaluació de polítiques

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Analitza els processos d'elaboració de politiques públiques des d'una perspectiva sociològica
    RA2 - Analitza els processos d'elaboració de politiques públiques des d'una perspectiva sociològica

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Defineix un objecte d'estudi
    RA3 - Defineix un objecte d'estudi

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de les
administracions públiques
    RA4 - Coneix i utilitza els mitjans tècnics més freqüentment utilitzats pels professionals de les
administracions públiques

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A2Avaluar polítiques públiques utilitzant la tipologia d'avaluació, els models els indicadors i els
instruments adequats
RA1Coneix el funcionament i les activitats d'institucions i organismes del sector públic i d'entitats
privades que operen en relació amb el sector públic
    RA1 - Coneix el funcionament i les activitats d'institucions i organismes del sector públic i d'entitats
privades que operen en relació amb el sector públic

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2 Comprèn i aplica els models i els processos d'elaboració, anàlisi i avaluació de polítiques
    RA2 - Comprèn i aplica els models i els processos d'elaboració, anàlisi i avaluació de polítiques

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A3Conèixer els principals conceptes jurídics i institucions jurídiques, la seva gènesi, evolució
històrica i organització
RA1Disposa dels conceptes bàsics de teoria general del dret i de teoria de l’estat
    RA1 - Disposa dels conceptes bàsics de teoria general del dret i de teoria de l’estat

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Proporciona fonaments i conceptes jurídics i polítics en el camp del Dret
    RA2 - Proporciona fonaments i conceptes jurídics i polítics en el camp del Dret

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Aprèn a argumentar en Dret
    RA3 - Aprèn a argumentar en Dret

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Utilitza fonts de documentació jurídica de manera eficaç i eficient
    RA4 - Utilitza fonts de documentació jurídica de manera eficaç i eficient

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Dóna resposta als dubtes i valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte
d´estudi
    RA5 - Dóna resposta als dubtes i valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte
d´estudi

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Entén des d’un punt de vista històric i jurídic el desenvolupament de les administracions
publiques
    RA6 - Entén des d’un punt de vista històric i jurídic el desenvolupament de les administracions
publiques

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA7Sap localitzar, analitzar i interpretar les fonts documentals de coneixement històric i jurídic
de l’Administració
    RA7 - Sap localitzar, analitzar i interpretar les fonts documentals de coneixement històric i jurídic
de l’Administració

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA8Sap accedir a les fonts bibliogràfiques relacionades amb l’assignatura
    RA8 - Sap accedir a les fonts bibliogràfiques relacionades amb l’assignatura

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA9Consolida el coneixement sobre el funcionament del sistema polític estatal i català des de la
seva faceta institucional. Identifica la trajectòria històrica de cada institució
    RA9 - Consolida el coneixement sobre el funcionament del sistema polític estatal i català des de la
seva faceta institucional. Identifica la trajectòria històrica de cada institució

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA10Identifica els aspectes crítics del sistema social i jurídic i formula opcions institucionals de
superació
    RA10 - Identifica els aspectes crítics del sistema social i jurídic i formula opcions institucionals de
superació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A4Entendre les causes que justifiquen la intervenció econòmica de l'Estat i els instruments
mitjançant els quals es du a terme
RA1Comprèn els principals problemes socio-polítics actuals
    RA1 - Comprèn els principals problemes socio-polítics actuals

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Coneix el funcionament i les activitats d'institucions i organismes del sector públic i d'entitats
privades que operen en relació amb el sector públic
    RA2 - Coneix el funcionament i les activitats d'institucions i organismes del sector públic i d'entitats
privades que operen en relació amb el sector públic

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Defineix un objecte d'estudi
    RA3 - Defineix un objecte d'estudi

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de decisions en l'àmbit públic. Sap descriure la
composició del sector públic i entendre els determinants de l'evolució i la composició dels
ingressos i la despesa pública. Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector
públic, així com els diferents instruments de control d'aquesta gestió.
    RA4 - Comprèn els mecanismes corresponents de la presa de decisions en l'àmbit públic. Sap descriure la
composició del sector públic i entendre els determinants de l'evolució i la composició dels
ingressos i la despesa pública. Coneix els diferents mètodes de gestió aplicats al sector
públic, així com els diferents instruments de control d'aquesta gestió.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.
    RA5 - Analitza els problemes i les seves causes des d'un enfocament global i de mitjà i llarg termini.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A5Entendre els models reguladors, interpretar i aplicar correctament la normativa
RA1Interpreta i aplica textos jurídic-administratius complexos
    RA1 - Interpreta i aplica textos jurídic-administratius complexos

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Diferencia els instruments, formes i activitats administratives i entén la seva aplicació
    RA2 - Diferencia els instruments, formes i activitats administratives i entén la seva aplicació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Aplica la normativa reguladora de les operacions de contractació de les administracions públiques,
distingeix i tria les formes de gestió dels serveis públics
    RA3 - Aplica la normativa reguladora de les operacions de contractació de les administracions públiques,
distingeix i tria les formes de gestió dels serveis públics

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Coneix el règim del presonal al servei de les organitzacions públiques i identifica els aspectes
més destacats de la normativa específica d'aplicació
    RA4 - Coneix el règim del presonal al servei de les organitzacions públiques i identifica els aspectes
més destacats de la normativa específica d'aplicació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Interpreta i aplica la normativa sectorial
    RA5 - Interpreta i aplica la normativa sectorial

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Proporciona els fonaments per a la realització de recerca en el cammp del Dret
    RA6 - Proporciona els fonaments per a la realització de recerca en el cammp del Dret

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA7Utilitza fonts de documentació jurídica
    RA7 - Utilitza fonts de documentació jurídica

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA8Coneix i valora els principals instruments d'intervenció administrativa per a la protecció del
medi ambient i avalua els seus avantatges i inconvenients
    RA8 - Coneix i valora els principals instruments d'intervenció administrativa per a la protecció del
medi ambient i avalua els seus avantatges i inconvenients

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA9Entén la normativa reguladora del procés contenciós administratiu així com l'especialitat
d'aquest.
    RA9 - Entén la normativa reguladora del procés contenciós administratiu així com l'especialitat
d'aquest.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA10Aprèn a redactar els escrits que s'han de presentar durant la tramitació d'un procediment
contenciós ordinari, i aprèn la dinàmica d'un procediment contenciós abreujat
    RA10 - Aprèn a redactar els escrits que s'han de presentar durant la tramitació d'un procediment
contenciós ordinari, i aprèn la dinàmica d'un procediment contenciós abreujat

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA11Interpreta i aplica la normativa urbanística
    RA11 - Interpreta i aplica la normativa urbanística

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA12Analitza de forma crítica i creativa les problemàtiques administratives i jurídiques reals
    RA12 - Analitza de forma crítica i creativa les problemàtiques administratives i jurídiques reals

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA13Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte

    RA13 - Desenvolupa l'esperit analític, creatiu i crític en el moment de definir i dur a terme un projecte


15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA14Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia
    RA14 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA15Comprèn el context normatiu complex i plural on interactuen normes i institucions internacionals,
europees, estatals i transnacionals, sabent diferenciar, interpretar i aplicar correctament la
normativa en vigor per a cada cas concret.
    RA15 - Comprèn el context normatiu complex i plural on interactuen normes i institucions internacionals,
europees, estatals i transnacionals, sabent diferenciar, interpretar i aplicar correctament la
normativa en vigor per a cada cas concret.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA16Coneix els conceptes i principis estructurals del Dret de la Unió Europea, la seva gènesi,
evolució històrica i formulació jurídica actual.
    RA16 - Coneix els conceptes i principis estructurals del Dret de la Unió Europea, la seva gènesi,
evolució històrica i formulació jurídica actual.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA17Pren consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la intervenció
administrativa sobre el medi ambient
    RA17 - Pren consciència dels aspectes i de les problemàtiques més rellevants de la intervenció
administrativa sobre el medi ambient

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A6Establir hipòtesis de treball, elaborar teories i investigacions científiques en matèria
d'adminsitració i dret públic
RA1Diferencia els instruments, formes i activitats administratives i entén la seva aplicació
    RA1 - Diferencia els instruments, formes i activitats administratives i entén la seva aplicació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Aplica la normativa reguladora de les operacions de contractació de les administracions públiques,
distingeix i tria les formes de gestió dels serveis públics
    RA2 - Aplica la normativa reguladora de les operacions de contractació de les administracions públiques,
distingeix i tria les formes de gestió dels serveis públics

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Coneix el règim del presonal al servei de les organitzacions públiques i identifica els aspectes
més destacats de la normativa específica d'aplicació
    RA3 - Coneix el règim del presonal al servei de les organitzacions públiques i identifica els aspectes
més destacats de la normativa específica d'aplicació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4 Interpreta i aplica textos jurídic-tributaris complexos
    RA4 - Interpreta i aplica textos jurídic-tributaris complexos

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Promou els estàndards d'integritat al sector públic
    RA5 - Promou els estàndards d'integritat al sector públic

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Aprèn a raonar en Dret
    RA6 - Aprèn a raonar en Dret

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA7Aprèn a argumentar en Dret
    RA7 - Aprèn a argumentar en Dret

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA8Estudia les indicacions formals de presentació de resultats de recerca
    RA8 - Estudia les indicacions formals de presentació de resultats de recerca

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA9aplica les indicacions formals de presentació de resultats a la recerca particular
    RA9 - aplica les indicacions formals de presentació de resultats a la recerca particular

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA10Dóna resposta als dubtes metodològics en la realització d'un treball d'investigació
    RA10 - Dóna resposta als dubtes metodològics en la realització d'un treball d'investigació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA11Pren consciència dels asptectes i de les problemàtiques sobre el medi ambient
    RA11 - Pren consciència dels asptectes i de les problemàtiques sobre el medi ambient

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA12Aprèn a redactar els escrits que s'han de presentar durant la tramitació d'un procediment
contenciós ordinari, i aprèn la dinàmica d'un procediment contenciós abreujat
    RA12 - Aprèn a redactar els escrits que s'han de presentar durant la tramitació d'un procediment
contenciós ordinari, i aprèn la dinàmica d'un procediment contenciós abreujat

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA13 Interpreta i aplica la normativa urbanística
    RA13 - Interpreta i aplica la normativa urbanística

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA14Defineix un objecte d'estudi
    RA14 - Defineix un objecte d'estudi

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA15Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia
    RA15 - Coneix, analitza i utilitza críticament les fonts i la bibliografia

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA16Proposa solucions a problemes concrets a través d'un breu treball de recerca sobre un qüestió
relacionada amb la realitat actual de la Unió Europea.
    RA16 - Proposa solucions a problemes concrets a través d'un breu treball de recerca sobre un qüestió
relacionada amb la realitat actual de la Unió Europea.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA17Identifica i fa servir les fonts d'informació primàries i secundàries més rellevants, incloses
fonts en llengua anglesa.
    RA17 - Identifica i fa servir les fonts d'informació primàries i secundàries més rellevants, incloses
fonts en llengua anglesa.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA18N’avalua el seu contingut i la seva idoneïtat en el marc d'un discurs clar i coherent, utilitzant
durant tot el procés les tecnologies de la informació i de la comunicació.
    RA18 - N’avalua el seu contingut i la seva idoneïtat en el marc d'un discurs clar i coherent, utilitzant
durant tot el procés les tecnologies de la informació i de la comunicació.

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
A7Analitzar les estructures organitzatives i adquirir les eines de negociació i direcció d'equips i
organitzacions, utilitzant eficaçment els recursos humans, materials i econòmics disponibles
RA1Coneix els models sociològics d'organització i modernització de l'administració pública
    RA1 - Coneix els models sociològics d'organització i modernització de l'administració pública

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Aplica el pensament crític, lògic i creatiu en l'avantguarda dels estudis socials i sociològics
    RA2 - Aplica el pensament crític, lògic i creatiu en l'avantguarda dels estudis socials i sociològics

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Aprèn a redactar els escrits que s'han de presentar durant la tramitació d'un procediment
contenciós ordinari, i aprèn la dinàmica d'un procediment contenciós abreujat
    RA3 - Aprèn a redactar els escrits que s'han de presentar durant la tramitació d'un procediment
contenciós ordinari, i aprèn la dinàmica d'un procediment contenciós abreujat

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
B1Aprendre a aprendre.
RA2Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor
    RA2 - Comparteix i assumeix els objectius d’ aprenentatge proposats pel professor

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes
    RA3 - Pregunta per aprendre i s’interessa per aclarir els seus dubtes

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA8Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació
    RA8 - Fa preguntes intel·ligents que qüestionen el que ha après i mostra iniciativa en la cerca d’
informació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA9Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura
    RA9 - Té una visió de conjunt de les diferents teories o metodologies d’una assignatura

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA10Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge
    RA10 - Contrasta els esquemes mentals propis amb els dels demés i ho aprofita com a oportunitat
d’aprenentatge

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA14Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines
    RA14 - Es capaç d’integrar paradigmes d’altres disciplines

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
B2 Dissenyar, desenvolupar i exposar una investigació original
RA2Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
    RA2 - Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no
només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes
    RA3 - Segueix un mètode lògic per identificar les causes d’ un problema i no quedar-se amb els
símptomes

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Elabora una estratègia per a resoldre el problema
    RA5 - Elabora una estratègia per a resoldre el problema

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu, en la vanguardia dels estudis jurídics,
polítics, econòmics i socials en general
RA1Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball
    RA1 - Reconeix les limitacions i punts dèbils en els seus processos i mètodes de treball

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses i identifica els resultats d'innovació i els
seus efectes
    RA2 - Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses i identifica els resultats d'innovació i els
seus efectes

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
    RA6 - Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA11Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
    RA11 - Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA16Valora les diferents aportacions doctrinals a la recerca
    RA16 - Valora les diferents aportacions doctrinals a la recerca

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
B4Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
RA1Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
    RA1 - Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
B5 Treballar en equip de forma col·laborativa i responsabilitat compartida, en clau de
lideratge
RA1Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis
    RA1 - Identifica els objectius col·lectius del grup amb els seus propis

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup i promou la
resolució constructiva dels conflictes
    RA2 - Col·labora en la definició, organització i distribució de les tasques del grup i promou la
resolució constructiva dels conflictes

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva
    RA5 - Té en compte els punts de vista dels altres i interactua amb ells de forma constructiva

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Accepta i compleix les normes del grup
    RA6 - Accepta i compleix les normes del grup

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA13Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides
    RA13 - Proposa al grup metes ambicioses i clarament definides

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA15Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip
    RA15 - Fomenta que tots els membres es comprometin amb la gestió i funcionament de l'equip

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA16Contribueix a la cohesió del grup amb la seva forma de comunicar i relacionar-se
    RA16 - Contribueix a la cohesió del grup amb la seva forma de comunicar i relacionar-se

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
B6Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en
àmbits tècnics concrets.
RA1Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant
    RA1 - Intervé de forma efectiva i transmet informació rellevant

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic
    RA2 - Controla suficientment els seus nervis per expressar-se en públic

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4En les seves presentacions utilitza medis de suport
    RA4 - En les seves presentacions utilitza medis de suport

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA7El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal
    RA7 - El llenguatge no verbal es apropiat al discurs verbal

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA8Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
    RA8 - Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa
esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA10Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral
    RA10 - Analitza, valora i respon de manera adequada a les preguntes que se li formulen en una presentació
oral

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA11Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...
    RA11 - Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats
i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus,
llegendes,...

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA12Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)
    RA12 - Les seves presentacions estan degudament preparades, utilitzant estratègies per presentar i dur a
terme les seves presentacions orals (ajuts audiovisuals, mirada, veu, gest, control de temps,...)

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA14Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg
    RA14 - Fomenta la participació de les seves audiències i pregunta de forma constructiva per aconseguir el
diàleg

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
    RA1 - Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
    RA2 - Explica i justifica breument les seves opinions i projectes

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
    RA3 - Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
    RA4 - Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
    RA5 - Comprèn informació i articles de caràcter rutinari

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut

    RA6 - Extreu el sentit general dels textos que contenen informació no rutinària dins d'un àmbit conegut


15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA7Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe
    RA7 - Recull en apunts part de la informació que s'imparteix en una classe

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
    RA8 - Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
    RA1 - Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
    RA2 - Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
    RA3 - Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
    RA4 - Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
    RA1 - Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
    RA2 - Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
    RA3 - Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
    RA4 - Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
    RA1 - Produeix un text oral gramaticalment correcte

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
    RA2 - Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
    RA3 - Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
    RA4 - Produeix un text escrit gramaticalment correcte

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
    RA5 - Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
    RA6 - Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
    RA1 - Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
    RA2 - Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
    RA3 - Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
    RA1 - Identifica necessitats de formació

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
    RA2 - Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
    RA3 - Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral
    RA4 - Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral

15645114/METODOLOGIA DE LA RECERCA JURÍDICA