2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Dret de l'Empresa i de la Contractació (2012)
 Competències


TipusA Codi Competències Específiques
  Comú
  AC1 Utilitzar adequadament el dret empresarial i de la contractació com un sistema regulador de les relacions socials, econòmiques i empresarials
  AC2 Demostrar que es comprèn la reguladió i la problemàtica jurídica de l'empresa, en un context europeu i internacional, des d'una perspectiva social per a resoldre de forma original i multidisciplinària els conflictes amb implicacions legals
  AC3 Interpretar i aplicar les normes pròpies de l'empresa i dels negocis per a fer front i resoldre la complexitat del tràfic jurídic empresarial
  AC4 Reconèixer els continguts jurídics de la contractació i les operacions característiques de l'àmbit empresarial, les seves implicacions laborals, tributàries i processals i la seva perspectiva internacional
  AC5 Dominar les tècniques adequades per dur a terme un assessorament jurídic integral tant en l'àmbit empresarial com en el contractual entre empresaris i empresari-treballador
  AC6 Gestionar els recursos jurídics necessaris per a poder integrar, desenvolupar i innovar en assumptes concrets propis de l'àmbit del dret de l'empresa i de la contractació
  AC7 Gestionar processos de negociació entre persones amb interessos diferents, que sorgeixin en el tràfic jurídic intern i internacional de les empreses
  AC8 Comunicar resultats d'una investigació pròpia de manera transferible a la societat en general i segons els criteris admesos a la comunitat científica
  Recerca
  AR1 Conèixer i aplicar les tècniques d'investigació en l'ambit jurídicprivat
TipusB Codi Competències Transversals
  Comú
  BC1 Aprendre a aprendre
  BC2 Resoldre problemes complexos en l'àmbit empresarial i contractual
  BC3 Aplicar el pensament crític, lògic i creatiu, demostrant capacitat d’innovació
  BC4 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa
  BC5 Treballar en equip de forma cooperativa i responsabilitat compartida
  BC6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits jurídics de caràcter empresarial
  BC7 Gestionar projectes tècnics o professionals complexos en l'àmbit negocial i empresarial
TipusC Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1
  CC2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació
  CC3 Gestionar la informació i el coneixement
  CC4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV
  CC5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional
  CC6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional