2016_17
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  DRETS HUMANS I JUSTÍCIA AMBIENTAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Identifica els fonaments i conceptes jurídics que s'apliquen a l'àmbit dels drets humans
Valora les diferents aportacions doctrinals a la matèria objecte d'estudi
 A2 Identifica i compara els mecanismes de participació política en qüestions ambientals i d'accés a la justícia ambiental
 A3 Analitza les diferents dimensions de la justícia ambiental
 A6 Argumenta en l'àmbit del dret ambiental a un nivell avançat
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B1 Recull la informació significativa que necessita per resoldre els problemes en base a dades i no només opinions subjectives i segueix un mètode lògic d’ anàlisis de la informació
Presenta diferents opcions alternatives de solució davant un mateix problema i avalua els seus possibles riscos i avantatges
Té un mètode d’ anàlisis que li permet identificar causes poc evidents i avaluar el seu impacte en els problemes
Elabora una estratègia realista per a resoldre el problema
 B3 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
 B4 Participa de forma activa i comparteix informació, coneixement i experiències
Té en compte els punts de vista dels altres i retroalimenta de forma constructiva
Accepta i compleix les normes del grup
Actua constructivament per afrontar els conflictes de l’ equip
Amb la seva forma de comunicar i relacionar-se contribueix a la cohesió del grup
Facilita la gestió positiva de les diferències, desacords i conflictes que es produeixen a l’ equip
 B6 Coneix les diferents aproximacions al desenvolupament sostenible i entendre les seves implicacions socials, econòmiques i ambientals, tenint en compte els posicionaments polítics i ideològics
Aprofundeix en les habilitats i actituds necessàries per integrar el concepte de desenvolupament sostenible en la presa de decisions
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C2 Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i presentacions digitals
Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics