2014_15
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  FONAMENTS DE DRET PÚBLIC AMBIENTAL
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A2 Contextualitza el dret ambiental com a instrument d'organització social i de disciplina de metabolisme social
Valora la interacció entre economia i medi ambient, i aprecia la seva dimensió jurídica
 A3 Situa el dret ambiental en el conjunt del sistema jurídic i assimila les interaccions que es produeixen
Demostra tenir consciència de la importància de la protecció del medi ambient en el nucli axiològic fonamental de la societat
 A4 Analitza les polítiques ambientals en un context de multiplicitat d'actors i de poders territorials que conflueixen
Analitza el paper del dret en la gestió del conflicte ambiental en el marc d'una societat plural
 A5 Argumenta una perspectiva teòrica i pràctica sobre els drets ambientals, tenint en compte els últims desenvolupaments constitucionals
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Reflexiona sobre les noves formes de fer les coses
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
Analitza riscos i beneficis de la innovació
Identifica necessitats de millora en situacions i contexts complexes
 B3 Gestiona i organitza el treball i el temps d’ acord amb la planificació donada
Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Pren decisions de manera encertada basant-se en dades
Reflexiona sobre el seu procés d’ aprenentatge i necessitats d’ aprenentatge
 B5 Planifica la comunicació: genera idees, busca informacions, selecciona i ordena la informació, fa esquemes, determina el tipus de públic i els objectius de la comunicació,...
Redacta documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística, registre adequats i il·lustra conceptes utilitzant correctament les convencions: formats, títols, peus, llegendes,...
Adapta la forma del missatge a les diverses situacions
 B6 Identifica els problemes i conseqüències derivades del desenvolupament sostenible
En la presa de decisions, té una consciència clara de la responsabilitat social i ambiental de la pròpia professió
Comprèn la sostenibilitat des d'una perspectiva interdisciplinar, considerant la situació global i els reptes que planteja
Integra les dimensions social, econòmica i ambiental als treballs i projectes realitzats
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
 C5 Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal, d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb discapacitat
Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics