2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Assignatures
  RÈGIM JURÍDIC DE L'ORDENACIÓ DEL TERRITORI I DRET URBANÍSTIC
   Resultats d'aprenentage
Tipus A Codi Resultats d'aprenentatge
 A1 Classifica les competències de les diferents administracions públiques en matèria d'ordenació del territori i urbanisme i l'evolució normativa en aquest àmbit
Analitza les funcions i la tipologia del planejament territorial
Descriu el règim urbanístic del sòl
Identifica els diferents tipus de plans urbanístics i el seu procediment d'aprovació
 A3 Descriu els sistemes de gestió urbanística, la intervenció administrativa en l'edificació i l'ús del sòl i la disciplina urbanística
 A6 Valora el funcionament de la responsabilitat patrimonial de l'Administració en matèria urbanística
Avalua la contribució de la planificació territorial i urbanística a la protecció del medi ambient
Tipus B Codi Resultats d'aprenentatge
 B2 Analitza una situació donada i identifica aspectes que cal millorar
Proposa noves idees, oportunitats o solucions a problemes i/o processos coneguts
 B3 Fa el treball previst d’acord amb els criteris de qualitat donats
Presenta resultats d’ allò que s’espera en el temps previst
Reconeix els encerts i errors en el desenvolupament de la seva tasca
Decideix com gestiona i organitza el treball i el temps que necessita per dur a terme una tasca a partir d'una planificació orientativa
Presenta resultats d’allò que s’ espera en la manera adequada d’ acord amb la bibliografia donada i en el temps previst
Tipus C Codi Resultats d'aprenentatge
 C3 Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de coneixements i al seu sistema de valors
Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’ accés a la informació i el seu ús
Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació