2017_18
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Dret Ambiental (2014)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  A1 Utilitzar correctament les fonts del dret ambiental per a obtenir informació jurídicament rellevant.
  A2 Analitzar problemes ambientals des de la perspectiva jurídica considerant el seu caràter interdisciplinar.
  A3 Adquirir i aplicar el llenguatge especialitzat propi de l'àmbit del dret ambiental utilitzat en la redacció i la interpretació de textos jurídics.
  A4 Analitzar els mecanismes d'articulació de les polítiques ambientals i la incidència del dret en el seu desenvolupament.
  A5 Argumentar jurídicament en l'àmbit del dret ambiental.
  A6 Analitzar, vaorar i argumentar els problemes que es palntegen en dret ambiental a partir dels informes d'experts en disciplines mediambientals.
  A7 Assessorar en temes financers i tributaris a empreses i administracions sobre activitats amb implicacions ambientals.
Tipus B Codi Competències Transversals
  B1 Resoldre problemes complexos en contextos multidisciplinars relacionats amb el medi ambient.
  B2 Desenvolupar el pensament crític, lògic i creatiu, en especial, en un context d'investigació en dret ambiental.
  B3 Treballar de forma autònoma amb responsabilitat i iniciativa.
  B4 Treballar en equip de forma cooperativa i amb responsabilitat compartida.
  B5 Comunicar conclusions i coneixements de forma adequada a públics especialitzats i no especialitzats.
  B6 Mostrar sensibilitat en temes ambientals.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.