2018_19
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Assignatures
  FENOMEN DE GRUP I TREBALL EN EQUIP
   Metodologies
Metodologies
  Descripció
Activitats Introductòries Activitats encaminades a prendre contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
Supòsits pràctics/ estudi de casos a l'aula ordinària Supòsits pràctics/ estudi de casos: És una metodologia de formació basada en la descripció i anàlisi exhaustiva d’una situació. S'analitzant situacions reals i permet una aplicació pràctica. Establint-se un entorn d’aprenentatge multidireccional, en xarxa i en grup, en el qual tots aprenen generant coneixement. Es presenta el cas i identifica els objectius que deuen arribar-se. La finalitat última no és solament l’anàlisi sinó la proposta de solucions viables a la situació plantejada. Els estudiants, de forma individual i col.lectiva estudien el cas i plantegen idees/ solucions per a posteriorment establir una discussió per grups que dugui a una proposta de conjunt i per consens que serà presentada en l’aula.
Fòrums de debat L’objectiu dels fòrums de debat és reflexionar, comprendre i fer conscient els conceptes tractats a l’assignatura. Es tracta d’una activitat individual relacionada amb els continguts exposats a la classe presencial. L’estudiant a de fer aportacions seguint les normes del fòrum i del fòrum twitter.
Es pretén que l’ estudiant mostri la comprensió del conceptes treballats a classe o exposats pels autors i sigui capaç d’identificar-los en la realitat propera.
Debats Els estudiants hauran de seguir les indicacions d’un debat organitzat, responent a una pregunta de la professora i replicaran a la resposta d’un altre alumne.
De forma grupal els/ les estudiants elaboraran un únic document amb la compilació de les idees clau expressades en cadascun dels fils de debat suggerits en l’activitat. Es tracta de fer un us de l’espai virtual com un eina de treball en grup.
Presentacions / exposicions Els estudiants treballen en grups col·laborant per l’assoliment d'un objectiu concret i posteriorment ho exposen a classe , tot compartint amb els companys i companyes.
Atenció personalitzada Els o les estudiants sempre reben l’atenció personalitzada de les professores. En l’atenció individual s’ofereix la possibilitat de poder tractar aspectes més personals i s’ofereix la possibilitat d’una relació de treball més pròxima i de confiança mútua . S’ofereix un assessorament continuat que ajudi a descobrir aquells aspectes o coneixements que podran continuar desenvolupant-se al llarg dels estudis i del exercici professional.