2019_20
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
Innovació en la Intervenció Social i Educativa (2018)
 Competències


Tipus A Codi Competències Específiques
  CE1 Analitzar críticament els paradigmes de comprensió de la intervenció socioeductiva des d'una perspectiva innovadora.
  CE2 Comprendre l'impacte de la investigació social en l'àmbit de la intervenció socual i educativa com a base per a la innovació social.
  CE3 Dissenyar i aplicar els mètodes i tècniques avançades d'investigació social en l'àmbit de la intervenció social i educativa des d'una perspectiva multidisciplinària.
  CE4 Elaborar estratègies de comunicació i transferència de les conclusions de la investigació a públics especialitzats i no especialitzats de forma clara.
  CE5 Avaluar diferents polítiques socials en contextos de canvi identificant les oportunitats per a la innovació a partir de la interdisciplinarietat.
  CE6 Planificar projectes per a la intervenció social i educativa en realitats complexes incorporant eines innovadores de transformació social.
  CE7 Dissenyar estratègies innovadores per a la creació d'estructures organitzacionals que propiciïn benestar.
  CE8 Avaluar la intervenció social i educativa en processos de canvi individual, grupal i comunitari, des de la perspectiva de la innovació, la crítica i la reflexió.
Tipus B Codi Competències Transversals
  CT1 Desenvolupar l'autonomia suficient per a treballar en projectes d'investigació i col·laboracions científiques o tecnològiques dins del seu àmbit temàtic.
  CT2 Formular valoracions a partir de la gestió i ús eficient de la informació.
  CT3 Resoldre problemes complexos de manera crítica, creativa i innovadora en contextos multidisciplinaris.
  CT4 Comunicar idees complexes de forma efectiva a tot tipus d'audiències.
  CT5 Desenvolupar activitats per gestionar la carrera professional.
  CT6 Aplicar conceptes ètics i de responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  C1 Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
  C2 Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
  C3 Gestionar la informació i el coneixement.
  C4 Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
  C5 Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
  C6 Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.