2011_12
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
URV- CIUTADANA (Grau)
 Assignatures
  CRISI I MODERNITAT (S. XIX-XX)
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
 A9 Dominar en profunditat la llengua, la literatura i la cultura catalanes.
 A13 Realitzar processos de redacció i edició de textos en diferents formats i suports.
 A15 Aplicar els mètodes de gestió del patrimoni oral i tradicional.
 A16 Investigar amb la metodologia adequada en història cultural, història literària i llengua catalana.
 A17 Analitzar textos orals i escrits des del punt de vista lingüístic, sociolingüístic i literari.
 A18 Formar-se una opinió crítica sobre textos i discursos i expressar una opinió clara i concisa oralment i per escrit.
Tipus B Codi Competències Transversals
 B6 Comunicar informació, idees, problemes i solucions de manera clara i efectiva en públic o en àmbits tècnics concrets.
Tipus C Codi Competències Nuclears