2013_14
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Jurídiques
A A 
català 
 
 
Competència/
Resultats d'aprenentatge
B1Aprendre a aprendre.
RA1Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
 RA2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
 RA4Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA5Coneixement de la història de la formació de l’Europa moderna
 RA13Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA16Conèixer les causes i conseqüències dels conflictes europeus de l’època moderna
 RA17Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna
 RA23Comprendre la vinculació de religió i poder a les societats antigues
 RA25Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
 RA26Conèixer la geografia del Mediterrani durant l’antiguitat
 RA27Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
grec durant l’antiguitat
 RA28Conèixer les principals formes de pensament a la Grècia antiga i les seves interrelacions amb
altres elements culturals
 RA29Conèixer el desenvolupament dels principals pobles mediterranis durant l’antiguitat i els seus
sistemes de relació
 RA30Entendre el desenvolupament diacrònic de les formes polítiques, socials i econòmiques del món
romà durant l’antiguitat
 RA31Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
 RA33Aprendre a analitzar textos
B2Resoldre problemes de forma efectiva.
RA4Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA7Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de la consulta de fonts històriques
 RA9Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
 RA10Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
B3Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
RA1Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
 RA2Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
 RA4Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA7Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
 RA8Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
 RA9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA11Lectura i interpretació del missatge que tanca l’obra d’art, sigui quin sigui el seu gènere,
amb la intenció d’arribar a conèixer el seu contingut simbòlic
 RA12Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
 RA17Analitzar les formes de govern en funció dels estats (
 RA18Analitzar els sistemes econòmics i la seva influència en el desenvolupament dels estats
 RA19Valorar la influència que van tenir les religions en la configuració política i social de
l’Europa Moderna
 RA21Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
 RA22Relacionar els elements religiosos amb les formes polítiques i la seva evolució
 RA23Aprendre a analitzar textos
B4Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
RA1Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les
 RA2Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
 RA4Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA6Anàlisi de textos i altres tipus de fonts, en general bàsiques, que permetin accedir al
coneixement del símbol en el fenomen artístic
 RA7Familiaritzar-se amb les col•lecciones d’objectes de referència en els museus europeus
procedents de l’Orient Mitjà
 RA13Interpretar les diferències de classe, ètnia i gènere a les societats antigues
B7Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà.
RA2Relacionar els sistemes socioeconòmics medievals amb les expressions culturals i les relacions de
poder o el seu enfortiment per fórmules ideològiques
 RA3Analitzar les causes i conseqüències de les principals fórmules organitzatives socials
 RA4Introduir alguns dels temes del debat historiogràfic, ja que aproxima a la complexitat de la
historiografia i permet descobrir tòpics del pensament històric
 RA6Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA9Analitzar, conèixer i valorar els conceptes a partir de les fonts històriques o bé
interpretacions historiogràfiques sobre el tema
 RA11Conèixer el lèxic especialitzat de cadascuna de les tècniques tractades
 RA15Elaborar sintèticament els coneixements rebuts i poder-los comunicar ordenadament i per escrit
B8Sensibilització en temes medioambientals.
RA1Conèixer i aplicar els principals conceptes relatius a les societats i cultures medievals
 RA2Comprensió de conceptes fonamentals relacionats amb aspectes i mètodes propis de la geografia
 RA3Coneixement directe del territori i reflexió escrita sobre les interrelacions dels diferents
fenòmens geogràfics observats
 RA4Aplicar les diferents tecnologies de la informació
 RA7Conèixer la geografia del Mediterrani durant l’antiguitat
C1Dominar en un nivell intermedi una llengua estrangera, preferentment l’anglès.
RA1Expressa opinions sobre temes abstractes o culturals de forma limitada
 RA2Explica i justifica breument les seves opinions i projectes
 RA3Comprèn instruccions sobre classes o tasques assignades pels professors
 RA4Comprèn les idees bàsiques de programes de ràdio o televisió
 RA5Comprèn informació i articles de caràcter rutinari
 RA8Escriu cartes o prendre notes sobre assumptes previsibles i coneguts
C2Utilitzar de manera avançada les tecnologies de la informació i la comunicació.
RA1Coneix el maquinari bàsic dels ordinadors
 RA2Coneix el sistema operatiu com a gestor del maquinari i el programari com eina de treball
 RA3Utilitza programari per a comunicació off-line: editors de textos, fulles de càlcul i
presentacions digitals
 RA4Utilitza programari per a comunicació on-line: eines interactives (web, moodle, blocs..), correu
electrònic, fòrums, xat, vídeo-conferències, eines de treball col·laboratiu...
C3Gestionar la informació i el coneixement.
RA1Localitza i accedeix a la informació de manera eficaç i eficient
 RA2Avalua críticament la informació i les seves fonts i la incorpora a la pròpia base de
coneixements i al seu sistema de valors
 RA3Utilitza la informació comprenent les implicacions econòmiques, legals, socials i ètiques de l’
accés a la informació i el seu ús
 RA4Reflexiona, revisa i avalua el procés de gestió de la informació
C4Expressar-se correctament de manera oral i escrita en una de les dues llengües oficials de la URV.
RA1Produeix un text oral gramaticalment correcte
 RA2Produeix un text oral ben estructurat, clar i eficaç
 RA3Produeix un text oral adequat a la situació comunicativa
 RA4Produeix un text escrit gramaticalment correcte
 RA5Produeix un text escrit ben estructurat, clar i ric
 RA6Produeix un text escrit adequat a la situació comunicativa
C5Comprometre’s amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà/ana i com a professional.
RA1Mostra respecte pels drets fonamentals i d'igualtat entre homes i dones
 RA2Actua des del respecte i promoció dels drets humans i els principis d'accessibilitat universal,
d'igualtat d'oportunitats, no discriminació i accessibilitat universal de les persones amb
discapacitat
 RA3Mostra respecte vers els valors propis d'una cultura de la pau i de valors democràtics
C6Definir i desenvolupar el projecte acadèmic i professional.
RA1Identifica necessitats de formació
 RA2Identifica els propis interessos i motivacions acadèmico-professionals
 RA3Defineix i desenvolupa l'itinerari curricular considerant les necessitats formatives, interessos i
motivacions acadèmico-professionals
 RA4Desenvolupa recursos i estratègies que li facilitin la transició al món laboral