2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL OPERATIONS
   Contents
Topic Sub-topic
Tema 1. Reserva matemàtica 1.1. Concepte
1.2. Reserva activa, retrospectiva, històrica o capital de finançament
1.3. Reserva passiva, prospectiva o capital de finançament
1.4. Evolució dinàmica de la reserva
Tema 2. Préstecs (I) 2.1. Concepte
2.2. Magnituds d’un préstec
2.3. Classificació dels préstecs
2.4. Préstecs amb amortització única de capital
2.5. Préstec amortitzable pel sistema francès
2.6. Préstec amortitzable pel sistema alemany
2.7. Préstec amortitzable pel sistema americà
2.8. Préstec amortitzable mitjançant quotes d’amortització de capital constants
2.9. Lísing financer
2.10. Tants efectius d’un préstec
Tema 3. Préstecs (II) 3.1. Préstecs indexats
3.1.1. Préstecs indexats amb nombre de períodes prefixats a l’inici de l’operació
3.1.2. Préstecs indexats amb nombre de períodes no prefixats: Préstecs quota fixa
3.2. Préstecs amb carència
3.2.1. Préstecs amb carència total
3.2.2. Préstecs amb carència parcial
3.3. Amortització anticipada en els préstecs
3.3.1. Amortització parcial anticipada
3.3.2. Amortització total o cancel•lació anticipada
3.4. La TAE en els préstecs
3.4.1. TAE de préstecs a interès conegut en el moment de la concessió
3.4.2. TAE de préstecs indexats
3.5. Valor, usdefruit i nua propietat en els préstecs
Tema 4. Emprèstits 4.1. Concepte
4.2. Classificació
4.3. Magnituds que intervenen en un emprèstit
4.4. Emprèstits amb amortització única
4.4.1. Emprèstit americà
4.4.2. Emprèstit cupó zero
4.4.3. Emprèstit a interès anticipat o emissió al descompte
4.5. Tant efectiu emissor i subscriptor
4.6. Valoració d’emprèstits
Tema 5. Fiscalitat de les operacions financeres 5.1. Rendibilitat/cost financerofiscal
5.2. Esquema de liquidació de l'IRPF
5.3. Tributació de determinades operacions i actius financers
5.3.1. Actius de renda fixa
5.3.2. Operacions de dipòsit
5.3.3. Fons d’inversió
5.3.4. Accions
5.3.5. Préstecs per a l’adquisició de l'habitatge habitual