2009_10
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Administració i Direcció d'Empreses (2002)
 Subjects
  ANALYSIS OF FINANCIAL OPERATIONS
   Assessment
  Description Weight
Objective short-answer tests Desenvolupament d'un conjunt de preguntes curtes de naturalesa teòrica. 40% de la nota final. No obstant això, no es farà la mitjana si en aquesta prova no s'assoleix una qualificació mínima de 3'5 punts sobre 10.
Practical tests Resolució d'un conjunt d'exercicis de naturalesa pràctica. 60% de la nota final. No obstant això, no es farà la mitjana si en aquesta prova no s'assoleix una qualificació mínima de 3'5 punts sobre 10.
 
Other comments and second call

En cas que no s'assoleixi la qualificació mínima de 3'5 punts sobre 10 en alguna de les parts, la qualificació final que constarà en l'expedient acadèmic serà la qualificació de la part que no ha arribat al mínim.

L'alumne disposarà d'un formulari per a la realització de l'examen, que li serà lliurat a l'aula el mateix dia de l'examen.
La forma d'avaluació de la segona convocatòria serà igual que la primera.