2013_14
University
Rovira y Virgili
Educational guide 
Faculty of Economics and Business
A A 
english 
Business Administration and Management (2002)
 Competences


Type A Code Competences Specific
  A1 Integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una empresa o organització mitjana o gran i ocupar qualsevol tasca de gestió en ella encomanada.
  A2 Gestionar i administrar una empresa o organització, entenent la seva ubicació competitiva i institucional i identificant les seves fortaleses i debilitats.
  A3 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
  A4 Redactar projectes de gestió global o d'àrees funcionals de l'empresa.
  A5 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
  A6 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia.
  A7 Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
Type B Code Competences Transversal
  B1 Learning to learn
  B2 Resoldre problemes de forma efectiva
  B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
  B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
  B5 Treballar de forma col·laborativa
  B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
  B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
  B8 Sensibilització per a temes mediambientals
Type C Code Competences Nuclear
  C1 Dominar l’expressió i la comprensió d'un idioma estranger
  C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
  C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
  C4 Moures amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
  C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia