2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures
  ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
   Competències
Codi  
A3 Emetre informes d'assessorament sobre situacions concretes d'empreses i mercats.
A5 Identificar les fonts d'informació econòmica rellevant i el seu contingut
A6 Entendre les institucions econòmiques com a resultat i aplicació de representacions teòriques o formals de l'economia.
A7 Derivar de les dades informació rellevant impossible de reconèixer per no professionals.
B1 Aprendre a aprendre
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa
B6 Comprometres amb l’ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb asertivitat a l'entorn laboral i com a ciutadà
B8 Sensibilització per a temes mediambientals
C2 Utilitzar com a usuari les eines bàsiques en TIC
C3 Desenvolupar la vida personal i professional tenint una perspectiva àmplia i global del món
C4 Moures amb facilitat per l’espai europeu i per la resta del món
C5 Expressar-se correctament (tant de forma oral com escrita) en la llèngua pròpia