2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Ciències Empresarials (2002)
 Assignatures
  ECONOMIA ESPANYOLA I MUNDIAL
   Continguts
Tema Subtema
PART I: INTRODUCCIÓ TEMA 1.- ELS FACTORS DEL CREIXEMENT ECONÒMIC.
1.1.- Què és el creixement econòmic?
1.2.- Enfocaments teòrics al voltant del creixement econòmic
1.3.- Els factors determinants del creixement econòmic
1.4.- Creixement econòmic vs. Desenvolupament
1.5.- Indicadors de creixement i de desenvolupament: PIB i IDH
PART II: ECONOMIA ESPANYOLA TEMA 2.- CREIXEMENT, CRISI I REPTES ACTUALS DE L’ECONOMIA ESPANYOLA
2.1.- Cicles, crisi i creixement
2.2.- El període autàrquic: l’intervencionisme econòmic
2.3.- El procés d’industrialització: factors explicatius
2.4.- La crisi econòmica espanyola: causes i dinàmica d’ajust
2.5.- La recuperació de l’economia espanyola: adhesió a la CEE
2.6.- La dècada dels noranta: reptes i perspectives d’una economia oberta

TEMA 3.- ELS CANVIS ESTRUCTURALS
3.1.- Distribució sectorial de la producció i l’ocupació
3.2.- Sector agrari: els reptes de la modernització
3.3.- Sector industrial: l’especialització productiva
3.4.- Sector terciari: els serveis a les economies modernes

TEMA 4.- EL MERCAT DE TREBALL
4.1.- La medició de l’atur
4.2.- Tipus d’atur
4.3.- Interpretacions teòriques de l’atur
4.4.- Evolució i característiques de l’atur Espanya
4.5.- Polítiques d’ocupació a Espanya

TEMA 5.- EL SECTOR PÚBLIC
5.1.- La funció del sector públic a les economies modernes
5.2.- Dimensió i estructura del sector públic a Espanya
5.3.- L’organització de les intervencions públiques en l’economia espanyola
5.4.- Ingressos públics i sistema fiscal
5.5.- Dèficit pressupostari, impostos i creixement de la despesa pública
PART III: ECONOMIA MUNDIAL TEMA 6.- LA INTERNACIONALITZACIÓ DE L’ECONOMIA ESPANYOLA EN EL MARC DE LA COMUNITAT ECONÒMICA INTERNACIONAL
6.1.- L’economia internacional com a disciplina: comerç i finances
6.2.- Trets bàsics: la internacionalització de l’economia, globalització i regionalització
6.3.- La internacionalització de l’economia espanyola: trets bàsics
6.4.- Evolució del sector exterior a Espanya


TEMA 7.- EL COMERÇ INTERNACIONAL: TEORIES I POLÍTIQUES
7.1.- La teoria clàssica del comerç internacional
7.2.- Comerç i factors de producció: el teorema de Heckscher-Ohlin i el teorema de Stolper-Samuelson.
7.3.- Noves teories de comerç internacional
7.4.- Els instruments de les polítiques comercials
7.5.- Debat entre lliurecanvi i proteccionisme


TEMA 8.- INSTITUCIONS D’ÀMBIT INTERNACIONAL
8.1.- Institucions i organismes de l’economia mundial
8.2.- El GATT i l’OMC
8.3.- El FMI

TEMA 9.- LA UNIÓ EUROPEA
9.1.- El procés de formació de la Unió Europea: la formació d’un mercat únic i d’una UEM
9.2.- Unió Econòmica i Monetària a Europa: avantatges i inconvenients
9.3.- La integració de l’economia espanyola a la UE: procés i efectes econòmics
9.4.- L’ampliació de la UE als Països de l’Est