2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  INVESTIGACIÓ DIDÀCTICA A L'AULA
   Competències
Codi  
A56 Assumir la dimensió ética del mestre tot fomentant en els alumnes una actitud de ciutadania crítica i responsable
A57 Assumir la necessitat del desenvolupament professional continuat, mitjançant l’avaluació de la pròpia pràctica.
B1 Aprendre a aprendre.
B2 Resoldre problemes de forma efectiva.
B3 Aplicar pensament crític, lògic i creatiu.
B4 Treballar de forma autònoma amb iniciativa.
B5 Treballar de forma col•laborativa.
B6 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com a ciutadà i com a professional.
B7 Comunicar-se de manera efectiva i amb assertivitat a l'entorn laboral com a ciutadà.
C3 Desenvolupar la vida personal professional tenint una perspectiva àmplia i global del món.