2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TREBALL DE FI DE MÀSTER
   Competències
Tipus A Codi Competències Específiques
  Professionalitzador
  AP3 Elaborar projectes d’investigació sobre formació, en totes les seves fases, disseny, desenvolupament i avaluació, d’acord als àmbits d’estudi
  AP4 Dominar les tècniques, instruments i procediments d’anàlisi adequats als objectius d’investigació previstos.
  AP6 Dominar les tècniques i la capacitat reflexiva per a organitzar, dirigir i coordinar accions formatives, d’acord als diferents contexts de la pràctica formativa.
  AP8 Ser capaços d’introduir innovacions tant en la planificació com en el procés, tenint com a referent el comportament del grup diana en el moment interactiu.
  AP10 Concebre la pròpia pràctica professional com a oportunitats i experiències de treball, generadora de desenvolupaments conceptuals i d’investigació que facilita la professionalització del formador/a i de la mateixa professió.
Tipus B Codi Competències Transversals
  Professionalitzador
  BP1 Creativitat. Desenvolupar idees i projectes originals
  BP2 Treballar autònomament amb iniciativa
  BP5 Transferibilitat. Aplicar coneixements i habilitats en entorns nous o no familiars i en contextos multidisciplinars relatius a la seva àrea específica
  BP8 Autoestima professional. Comprendre el valor del propi coneixement i del seu impacte a la societat/comunitat
  BP10 Treballar en equip i gestionar equips
  BP13 Planificació i organització
  BP14 Promoure una actitud orientada a la motivació per la qualitat
  BP16 Ús de les eines específiques de TIC per al desenvolupament professional derivat del curs de postgrau.
Tipus C Codi Competències Nuclears
  Comú
  CC1 Comprometre's amb l'ètica i la responsabilitat social com ciutadà/na i com professional (Ciutadania)
  Professionalitzador
  CP1 Domini de l’expressió i la comprensió del/s idioma/es estrangers per al desenvolupament professional derivat del curs del postgrau.
  CP4 Desenvolupament d’habilitats informacionals
  CP5 Gestió del temps per al desenvolupament acadèmic i professional