2009_10
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  GEOGRAFIA DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES I
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Sessió Magistral
36 36 72
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
12 12 24
Estudis previs
4 6 10
Pràctiques de camp/sortides
9 27 36
 
Atenció personalitzada
3 0 3
 
Proves de desenvolupament
2 0 2
Proves objectives de tipus test
2 0 2
Proves pràctiques
2 0 2
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat