2008_09
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  CRÍTICA LITERÀRIA CATALANA
   Fonts d'informació
Bàsica


A classe es passarà informació bibliogràfica detallada, concreta i actual de cada tema.

Algunes referències bibliogràfiques genèriques:

Jaume Medina, "La crítica literària i la història de la literatura", dins RIQUER/COMAS/MOLAS, Història de la Literatura Catalana, Vol. XI, Ariel, pp. 285-301

- Tasis, Rafael, Una visió de conjunt de la novel.la catalana, Publicacions de «La Revista», 1935.

 

- Tasis, Rafael, La literatura catalana moderna, Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya (Aspectes de l'activitat catalana 1), 1937.

 

- Tasis, Rafael, La novel.la catalana, Sagitari (Assaig 1), 1954.

 

- Tasis, Rafael, Un segle de poesia catalana [1833-1953], Ed. Selecta (Biblioteca Selecta 405), 1968.

 

- Guansé, Domènec, De Maragall a l'exili. Assaigs de crítica literària, El Mèdol, Tarragona, 1994.

 

--- Abans d'ara. Retrats literaris, El Mèdol, Tarragona, 1994.

 

- Miquel Dolç, Estudis de crítica literaria. De Ramon Llull a Bartomeu Rosselló-Pòrcel, Publicacions de l'Abadia de Montser­rat, 1994.

 

- Triadú, Joan, La novel×la catalana de postguerra, Ed. 62 (a l'abast 171), 1982

 --- La poesia catalana de postguerra, Ed. 62 (a l'abast 205) 1985.

- Romeu i Figueras, Josep, Sobre Maragall, Foix i altres poetes, Laertes, 1984.

- Teixidor, Joan, Cinc poetes [Maragall, Guerau de Liost, Salvat-Papasseit, Riba i Espriu], Destino, 1969.

- Terry, Arthur, Sobre poesia catalana contemporània. Riba. Foix, Espriu, Ed. 62 (a l'abast 208), 1985.

--- Quatre poetes catalans: Ferrater, Brossa, Gimferrer, Xirau, Ed. 62 ( a l'abast 264), 1991.

Alan Yates, Una generació sense novel.la?, Ed. 62, Barcelona 1975.

Carme Arnau, Marginats i integrats en la novel×la catalana (1925-1938), Ed. 62, Barcelona 1987.

 

J. M. Castellet, La hora del lector, Península, Barcelona 2001.

 

Àlex Broch, Literatura catalana dels anys setanta, Ed. 62, Barcelona 1980.---  Literatura catalana dels anys vuitanta, Ed. 62, Barcelona,1991.---  Forma i idea en la literatura contemporània, Ed. 62,Barcelona 1993.

 

Valeriano Bozal (ed), Història de las ideas estéticas, Visor, Madrid,  vol I , 2000  i Vol II,  1999.

 

Dolors Oller,  La construcció del sentit, Empúries, Barcelona 1986

 

 DD.AA., Textos literaris catalans. Lectures i interpretacions (vol II),  a cura de N. Garolera, Columna,   Barcelona 1995

 

Joaquim Marco, Jaume Pont, La nova poesia catalana. Estudi i antologia,  Ed. 62, Barcelona 1980.

 

Robert Langbaum, La poesía de la experiencia. El monólogo dramático en la tradición literaria moderna, Comares, Granada1996 [Londres19571].

 

T.S. Eliot, Sobre poetes i poesia, Columna & Faig, Barcelona 1997 [Londres 19571]

 

Joan Ferraté, Apunts en net, Quaderns Crema, Barcelona 1991

 

  "       "        , Dinámica de la poesía, Seix Barral, Barcelona 1982

 

Pere Ballart, El contorn del poema, Quaderns crema (Assaig, 21), 1998

 

Jordi Julià, Al marge dels versos. Estudis sobre la forma i la percepció poètiques, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1999

 

Manuel Guerrero, Sense contemplacions. Nou poetes per al nou segle, Empúries, 2001

 

- Manent, Albert, i Crexell, Joan, Bibliografia catalana dels anys més difícils (1939-1943), Publicacions de l'Abadia de Montserrat 1988.

 

- Crexell, Joan, El llibre a Catalunya durant la Guerra Civil, Publicacions de l'Abadia de Montserrat, 1990.

 

- Massot i Muntaner, Josep, «La represa del llibre català a la postguerra», Els Marges 17, setembre del 1979.

- Oller, Dolors, La construcció del sentit, Empúries, 1986.

- Friedrich, Hugo, Estructura de la lírica moderna, Seix Barral (Serie Mayor 24), 1974.

 

- Pagnini, Marcello, Estructura literaria y método crítico, Cátedra, Madrid, 1982.

 

- Sullà Enric, Poètica de la narració, Empúries 1985.

 

- Marchese, Angelo i Forradellas, Joaquín, Diccionario de retórica, crítica y terminología literaria, Ariel, 1986.

 

- DD.AA., Anàlisis i comentaris de textos literaris catalans [a cura de Narcís Garolera], Curial (Manuals Curial, 5, 6, 8 i 9), 1982 i 1985), 4 volums.

 

- Parcerisas, Francesc, L'objecte immediat, Curial (Biblioteca d'Els Marges 2), 1991.

 

- Benet i Jornet, Josep M., La malícia del text, Curial (Biblioteca d'Els Marges 3), 1992.

 

- Totes les monografies de la col×lecció "Quaderns de navega­ció" dins «Les Naus d'Empúries», d'Editorial Empúries.

Complementària