2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Examen escrit dels coneixements impartits 1,5/10
Presentacions / exposicions Examen escrit dels coneixements impartits 1/10
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Examen escrit dels coneixements impartits 1,5/10
Treballs L'alumne haurà de lliurar 2 treballs al llarg dels curs (el primer a la meitat del curs i el segon al final) 2/10
Pràctiques a través de TIC en aules informàtiques Exercicis resultants de les pràctiques a través de TIC. 0,5/10
Proves objectives de preguntes curtes Proves de test sobre punts molt concrets de la llengua francesa. 0,5/10
Proves pràctiques Exercicis fets durant les classes. 1,5/10
Proves orals Converses, participació mitjançant l'utilització de la llengua oral. 1,5/10
 
Altres comentaris i segona convocatòria