2010_11
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  LLENGUA FRANCESA II
   Avaluació
  Descripció Pes
Sessió Magistral Examen escrit dels coneixements impartits. 20%
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària Examen escrit dels coneixements impartits. 10%
Treballs L'alumne haurà de lliurar un treball al llarg del curs. 20%
Proves orals Converses, participació mitjançant la utilització de la llengua oral. 15%
Proves pràctiques Exercicis fets durant les classes. 15%
Proves objectives de preguntes curtes Proves de test sobre punts molt concrets de la llengua francesa. 5%
Altres

Comprensió oral d'enregistraments o lectures.

15%
 
Altres comentaris i segona convocatòria

Es valorarà la participació en les activitats de classe (exercicis d'aplicació gramatical, redaccions, audicions, converses i debats, etc.). Prova escrita final: aplicació dels punts gramaticals estudiats, comprensió i síntesis d'un text escrit i redacció.