2007_08
Universitat
Rovira i Virgili
Guia docent 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
català 
 
 
Economia (2001)
 Assignatures
  TÈCNIQUES DE COMUNICACIÓ COMERCIAL
   Planificació
Metodologies  ::  Proves
  Competències (*) Hores a classe Hores fora de classe (**) Hores totals
Activitats Introductòries
1 0 1
 
Presentacions / exposicions
8 24 32
Sessió Magistral
29 29 58
Resolució de problemes, exercicis a l'aula ordinària
7.5 7.5 15
Treballs
8 32 40
 
Atenció personalitzada
1 0 1
 
Proves objectives de tipus test
2 0 2
Proves pràctiques
1 0 1
 
(*) En el cas de docència no presencial, són les hores de treball amb suport vitual del professor.
(**) Les dades que apareixen a la taula de planificació són de caràcter orientatiu, considerant l’heterogeneïtat de l’alumnat