2009_10
Universidad
Rovira y Virgili
Guía docente 
Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials
A A 
 
 
Economia (2001)
 Asignaturas
  CONTABILIDAD FINANCIERA
   Objetivos de aprendizaje
Objetivos Competencias
1.Aprofundir en l'aplicació de les normes del Pla General Comptable en tractar les situacions especials de les diverses magnituts econòmiques A1
2.Determinar i aplicar el resultat extern A9
C5
3.Conéixer les diferents fonts de finançamnet propi i alié A10
B1
C5
4.Conèixer els diferentes models de presentació de comptes anuals. A5
A8
5.Elaborar un balanç de situació i un compte de pèrdues i guanys d'acord amb els models del Pla General Comptable. A5
C5
6.Valorar la situació de l'empresa B2
C5
7.Conèixer les diferents etapes de la vida d'una societat anònima i la seva problemàtica comptable A9
C5
8.Aplicar el procés comptable de fundació, de les ampliacions i reducciones de capital, de la liquidació i de la fusió de les societats anònimes. B1
C5
9. Identificar la problemàtica jurídicocomptable de les situaciones anormals de la vida de la societat anònima. A10
C5
10.Responsabilizar-se de la importància que tienen aquests processos en la vida de les societats A9
C5